Ing. Šárka Vlková, Ph.D.

 

Absolventka Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, obor Environmentální inženýrství; následně doktorské studium v oboru Ochrana životního prostředí v průmyslu. Je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik a je auditorem managementu bezpečnosti (PZH, BOZP) a systémů managementu podle požadavků normy ISO 19011 (EMS, QMS). V letech 2006-2013 pracovala jako výzkumný a vývojový pracovník ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., kde se podílela na řešení řady projektů a analýz v oblasti prevence a řízení rizik, managementu BOZP, ergonomie a pracovního prostředí a prevence závažných havárií. Od roku 2013 pracuje ve komerčním sektoru ve Slavia pojišťovně a.s., kde se věnuje risk managementu.