Prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík

 

Narozen 1972, absolvent Institutu environmentálního inženýrství, Hornicko-geologické fakulty VŠB-TU Ostrava, dokončeno doktorandské studium na téže fakultě v oboru Ochrana životního prostředí v průmyslu na téma ”Metodika hodnocení environmentálních rizik průmyslu”. Od roku 2003 proděkan pro vědu a výzkum na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO. Habilitace v roce 2007 v oboru Požární ochrana a průmyslová bezpečnost; profesura v roce 2015. Členství v Evropské technologické platformě bezpečnosti průmyslu od roku 2005, předseda České technologické platformy bezpečnosti průmyslu od roku 2007. Hlavní specializace je v oblasti prevence závažných havárií. Praxe v letech 1998 – 2002 v Regionálním centru EIA, specializace – ochrana životního prostředí, analýza rizik. Je autorem řady odborných publikací a článků, řešitelem a spoluřešitelem vědecko-výzkumných projektů.

Je tajemníkem Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství a minulosti působil jako prezident České technologické platformy bezpečnosti průmyslu. V současnosti zastává funkci vedoucího katedry bezpečnosti práce a procesů na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava.