JUDr. Petr Kožmín, LL.M

Absolvent Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v oboru Právo a právní věda. V letech 1984 – 1989 pracoval jako elektrotechnik v oblasti železničního opravárenství, od roku 1990 do roku 2007 působil v železniční dopravě jako výpravčí a dispečer v oblasti řízení a organizování železniční dopravy, od roku 2007 do roku 2008 pracoval jako právník a od roku 2008 působí v oblasti bezpečnosti práce na pozici vedoucí oddělení BOZP Odborového sdružení železničářů. Je držitelem odborné způsobilosti v požární ochraně, odborné způsobilosti v prevenci rizik. Je auditorem systému managementu BOZP a certifikovaným lektorem – školitelem v oblasti BOZP. Od roku 2010 působí jako předseda odborné zkušební komise pro výkon zkoušek z odborné způsobilosti v prevenci rizik. V roce 2013 byl jmenován soudním znalcem v oboru bezpečnost práce se zvláštní specializací pro oblast BOZP. Jmenovaný je členem Pracovního týmu pro BOZP Rady hospodářské a sociální dohody ČR, členem Rady Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany ČR a členem Komory soudních znalců ČR. Od roku 2013 je spoluřešitelem projektu „Rozvoj a posilování kooperace v oblasti bezpečnosti průmyslu v ČR“ u České technologické platformy bezpečnosti průmyslu, o. s. V současné době se připravuje ke studiu v doktorském studijním programu „Požární ochrana a průmyslová bezpečnost“ na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava a na vykonání státní rigorózní zkoušky na Fakultě právnické UK v Praze.