doc. RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., MSc.

Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze v magisterském oboru jaderná chemie, ve kterém složil následně rigorózní zkoušku a dále v navazujícím magisterském oboru ekologie a ochrana prostředí se zaměřením na meteorologii a ochranu ovzduší. V roce 2012 úspěšně dokončil doktorské studium na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava v oboru požární ochrana a bezpečnost průmyslu. V roce 2019 se habilitoval na Strojní fakultě Technické univerzity v Košicích v oboru bezpečnost technických systémů.   

V letech 2002-2004 působil na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT, kde se věnoval vývoji nových radiochemických postupů určených pro sanaci území kontaminovaných radioaktivním cesiem. V letech 1999-2005 působil jako manažer BOZP na Ministerstvu spravedlnosti ČR. V letech 2004-2012 pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., kde od roku 2006 zastával funkci vedoucího oddělení prevence rizik a ergonomie a až do svého odchodu byl také členem Rady VÚBP. Během tohoto období byl řešitelem nebo spoluřešitelem řady výzkumných projektů z oblasti prevence rizik, ergonomie, spolehlivosti lidského činitele a prevence závažných havárií. Od roku 2012 pracoval ve společnosti VÚJE Česká republika, s.r.o. (dříve Výzkumný ústav jaderných elektráren), kde se jako samostatný expert věnoval realizaci a řízení výzkumných aktivit. Od roku 2014 působí ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú., kde zastává funkci ředitele a odborného garanta výzkumných projektů.

Je členem České ergonomické společnosti (ČES), České aerosolové společnosti (ČAS), Expertního výboru certifikačního orgánu CERT-ACO a Expertních hodnotících komisí programů aplikovaného výzkumu a vývoje OMEGA a ÉTA na Technologické agentuře ČR. Působí také jako externí pedagog na řadě českých vysokých škol – na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU v Ostravě vyučuje v předměty Prevence havárií a nehod a Inženýrská ergonomie, na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze vyučuje předmět Bezpečnost chemických technologií a prevence rizik, na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT vyučuje předmět Teorie rizik a v letech 2010-2012 se podílel na výuce v programu Management v BOZP na Vysoké škole Karla Engliše v Brně.

Ve VÚBP, v.v.i. několik let působil jako odborný garant distančního nástavbového vzdělávání v oboru Bezpečnost pracovních systémů a technických zařízení a byl členem zkušební komise pro získání odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi.

Je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti z prevence rizik, z požární ochrany a pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi. V roce 2013 byl jmenován znalcem v oboru bezpečnost práce se zvláštní specializací pro prevenci rizik, ergonomii, nebezpečné chemické látky a nanobezpečnost; v roce 2015 pak pro specializace řídicí centra a lidský a organizační faktor.

Odborné i laické veřejnosti je dobře znám díky své bohaté publikační činnosti, která zahrnuje mimo jiné také 10 monografií. Mezi nejznámější tituly patří Velký atlas oblaků, Prevence nehod a havárií (tzv. „modrá kniha“), Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením, Základy aplikované ergonomie a Nanobezpečnost.